Skip to main content

1

Залуучуудын улс төрийн оролцоо-манлайлал

Comments

Popular posts from this blog

Сонгогчийн боловсрол-2017

Монгол улсын Сонгуулийн Ерөнхий хороо, Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэнгээс хамтран боловсруулсан "Сонгогчийн боловсрол" хөтөлбөрийн хүрээнд Либерал эмэгтэйчүүдийн оюуны сангаас орон нутгийн иргэдэд сонгуулийн систем, сонгуульд мэдлэг мэдээлэлтэй оролцохын ач холбогдол, санал өгөх өдөр иргэдийн оролцоо зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг видео хичээл ашиглах, бүлгээр хэлэлцэх, сонгогчийн нэрийн жагсаалтаа баталгаажуулах, санал өгөх дасгал ажиллах зэрэг идэвхтэй оролцооны аргаар зохион байгуулсан болно.  
https://www.youtube.com/watch?v=bwzPlrkgU2c&index=4&list=PLHT1L0VQNHc5whWuIPmFvAXTn5m1-973S